Contact

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen, een e-mail sturen of onderstaand formulier invullen.                                                                            

Leer en Meer is op werkdagen geopend van 9.00 - 18.00 uur. In de schoolvakanties bieden wij naast de reguliere lessen ook intensieve trainingen op maat aan. Neem gerust contact op voor alle mogelijkheden. 

Wij zijn gevestigd in het oude Raadhuis van Laren. De praktijk is rolstoeltoegankelijk en gelegen op de begane grond. Achter het Raadhuis vindt u voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Door uw bericht te verzenden ontvangen wij uw contactgegevens. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met deze gegevens. 


Leer en Meer
Locatie 'het Raadhuis'                      Eemnesserweg 19F                                              1251 NA Laren

Telefoonnummer:
+31(0)683993245 of +31(0)628679451

E-mailadres:
info@leerenmeerwerkt.nl

Privacyverklaring Leer en Meer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Leer en Meer Vof, gevestigd te (postcode) Laren aan de Eemnesserweg 19F, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66265029.

Verwerken persoonsgegevens

- contactgegevens -

Door uw contactgegevens in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

- overige persoonsgegevens -

Indien u een overeenkomst sluit met Leer en Meer, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door ons zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van de overeenkomst tot dienstverlening bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Indien geen overeenkomst tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in de wet of en een overeenkomst met u, met betrekking tot specifieke gegevens een andere bezwaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.