Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leer en Meer

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Leer en Meer, Leer en Meer vof, gevestigd te Laren aan de Eemnesserweg 19F,
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Leer en Meer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
  • Partijen: Leer en Meer en Opdrachtgever;
  • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Partijen betreffende het verlenen van diensten door Leer en Meer;
  • Diensten: alle door Leer en Meer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;
  • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
  • schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66265029, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Leer en Meer, op iedere overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.

3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismakingsgesprek / informatie-uitwisseling

1. Indien Partijen niet eerder een overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een kennismakingsgesprek c.q. intake-gesprek plaatsvinden.

2. In dit kennismakingsgesprek zal Leer en Meer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de door haar gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.leerenmeerwerkt.nl.

3. Opdrachtgever zal Leer en Meer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding, behandeling van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Leer en Meer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

4. Mede op basis van de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt zal Leer en Meer aan Opdrachtgever mondeling of schriftelijk een voorstel doen voor behandeling en/of begeleiding.

Artikel 4. Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

2. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

3. In afwijking van lid 1 en 2 kan een overeenkomst eveneens mondeling tot stand komen. Bewijs van de overeenkomst is dan dat de behandeling een aanvang heeft genomen.

4. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding en/of behandeling van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gesteld in de leden 5, 6 en 7.

5. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen te hebben ingestemd met de begeleiding of de behandeling van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding en/of behandeling van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat deze zijn of haar toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de behandeling en/of begeleiding.

6. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met behandeling of begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Leer en Meer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Leer en Meer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden of behandelen.

7. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in de leden 5 en/of 6 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Leer en Meer volledig vrijwaren indien Leer en Meer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken

1. Afspraken voor een activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

2. Indien een activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3. Opdrachtgever dient tijdens een activiteit telefonisch bereikbaar te zijn. Er is eventueel kort gelegenheid voor overleg met de ouders, in beginsel binnen de afgesproken tijdstippen.

4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient zij Leer en Meer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Leer en Meer gerechtigd om 100% van het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6. Leer en Meer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

1. Aanbiedingen van Leer en Meer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de bestede tijd en de geldende tarieven.

2. De geldende tarieven staan vermeld op www.leerenmeerwerkt.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Handelingen / dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Leer en Meer is gerechtigd om haar tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

1. Leer en Meer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Leer en Meer te betalen.

2. Bij gebreke van tijdige betaling is Leer en Meer van rechtswege in verzuim. Leer en Meer is dan gerechtigd de dienstverlening op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien niet binnen deze termijn is betaald, dan is Leer en Meer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. In geval van verzuim is Leer en Meer gerechtigd om de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden. Zij zal hier in beginsel niet eerder toe overgaan dan nadat ook na de herinnering niet binnen veertien dagen is betaald.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

1. Leer en Meer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders. Artikel 4 lid 4 is hierop van overeenkomstige toepassing.

3. Leer en Meer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en haar eigen privacyreglement, te vinden op www.leerenmeerwerkt.nl.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Leer en Meer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Leer en Meer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

2. Leer en Meer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

3. Leer en Meer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst, indien Leer en Meer ter zake in verzuim is.

4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.

6. Leer en Meer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10. Klachten

1. Opdrachtgevers kunnen een klacht indienen bij een van de 2 vennoten van Leer en Meer Vof. De ontvangst van een klacht wordt schriftelijk bevestigd.

2. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Binnen 6 weken na indiening van een klacht ontvangt klager een schriftelijke oordeel naar aanleiding van de klacht.

3. Indien de wet een andere klachtenprocedure voor schrijft, dan is deze procedure van toepassing. Leer en Meer zal Opdrachtgever hier dan op wijzen bij het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.leerenmeerwerkt.nl/algemenevoorwaarden of worden op verzoek gratis naar u verzonden.