Tarieven en algemene voorwaarden

Tarieven en algemene voorwaarden

Vrijblijvend intakegesprek en opstellen persoonlijk handelingsplan

kosteloos

Individuele begeleiding 30 minuten* 

€ 35,-

Individuele begeleiding 45 minuten*

€ 52,50

Individuele begeleiding 60 minuten*

€ 70,-

Individuele begeleiding voortgezet onderwijs 45 minuten

€ 52,50

Individuele begeleiding voortgezet onderwijs 60 minuten 

€ 70,-

Extern overleg, telefonisch of op locatie per 15 minuten:

Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren 

of aan te sluiten bij een gesprek op school. Voor gesprekken op locaties buiten Laren

of Blaricum worden reiskosten in rekening gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier tarief) 

€17,50

Extern overleg met leerkracht of school, telefonisch of op locatie per 15 minuten:

Voor gesprekken op locaties buiten Laren of Blaricum worden reiskosten in rekening gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier tarief)  

€17,50

Op verzoek van externe partijen: Extra verslaglegging of handelingsplan (gemiddeld 1/2-1 uur verwerkingstijd) per 15 minuten

€17,50

Onderzoeken voorafgaand en/of gedurende het behandeltraject:

  • Onderzoek spelling en schrijven: gemiddeld 2 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek technisch en begrijpend lezen en woordenschat: gemiddeld 2,5 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek hoofdrekenen en rekenen-wiskunde: gemiddeld 2,5 uur onderzoeks-en verwerkingstijd
  • Onderzoek gecombineerd hoofdrekenen en rekenen-wiskunde, spelling en technisch en begrijpend lezen en woordenschat: gemiddeld 5 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek Celf 4-NL taal en woordenschat: gemiddeld 3 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek Leermotivatie. LeerMotivatieTest groep 6/7/8. Met de LeerMotivatieTest Basisonderwijs wordt de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen onderzocht: gemiddeld 2 uur onderzoeks- en verwerkingstijd.

Bij aanvang van de behandeling wordt een kosteloos handelingsplan opgesteld op basis van de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken. U ontvangt tevens een uitgewerkt onderzoeksverslag en de analyses van de individuele resultaten.

Op basis van regulier uurtarief

Dyslexie screening test (DSTNL) inclusief verslaglegging: gemiddeld twee uur onderzoeks- en verslagleggingstijd 

Op basis van regulier uurtarief

Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) en afname SVT hoofdrekenen en SVT rekenen-wiskunde inclusief verslaglegging: gemiddeld 2,5 uur onderzoeks-en verslagleggingstijd

Op basis van regulier uurtarief

Alle bovenstaande diensten zijn vrijgesteld van BTW. Genoemde bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd en diverse materialen. Bij aanvang van een begeleidingstraject ontvangt uw kind een gratis starterspakket.

* KORTINGSREGELING:
Volgt uw kind meer dan één uur per week individuele begeleiding? Of zijn er meer kinderen binnen het gezin die gezamenlijk meer dan één uur per week individuele begeleiding volgen? Dan bieden wij 20% korting op de extra begeleidingstijd na het eerste uur! (deze aanbieding geldt niet voor individuele huiswerkbegeleiding)

Kan uw kind een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken. Wanneer u ons niet tijdig op de hoogte brengt zijn we helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij een wegblijftarief van 75% van de gereserveerde tijd.

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch, per e-mail of sms geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet, of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een wegblijftarief van 75% van de gereserveerde tijd aangehouden.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Algemene voorwaarden van Leer en Meer

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Leer en Meer, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van een lezing, workshop en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering en begeleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'lessen'.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Leer en Meer.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Leer en Meer: Voor onderzoek, (huiswerk)begeleiding, bijles, Remedial Teaching en advisering. Gevestigd aan de Eemnesserweg 19F, 1251 NA Laren

Opdrachtgever: een persoon die zich aanmeldt, óf een bedrijf of een persoon die een persoon aanmeldt voor deelname aan een begeleidingstraject of training of opdracht geeft voor de uitvoering van een lezing, workshop, een persoon of bedrijf dat diensten van Leer en Meer afneemt.

Deelnemer: een persoon, die deelneemt aan een begeleidingstraject of diensten zoals een training of cursus afneemt.

Artikel 2. Werkplek en reiskosten

Begeleiding vindt plaats in het pand van Leer en Meer of in overleg op locatie. De deelnemer verzorgt dan een rustige werkplek. In overleg met de school is het mogelijk hulp op school plaats te laten vinden. Deelnemer neemt in dit geval initiatief tot overleg met de school.

Bij een afstand tussen Leer en Meer en deelnemer van 5 km of meer worden reiskosten en reistijd aan deelnemer of opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 De overeenkomst tussen Leer en Meer en de opdrachtgever voor de uitvoering van een begeleidingstraject of eerdergenoemde diensten komt tot stand door de door beide partijen ondertekende bevestiging van het aanmeldingsformulier.

3.2 Leer en Meer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum

4.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde kosten te voldoen, staat het Leer en Meer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

4.3 Leer en Meer heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, of het leveren van diensten te weigeren, indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting.

4.4 Tijdens schoolvakantieweken en feestdagen vindt, tenzij anders wordt afgesproken, geen begeleiding plaats en deze dagen zullen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Annulering , opschorting, opzegging van overeenkomst door de deelnemer/opdrachtgever

5.1 De deelnemer/opdrachtgever heeft het recht de deelname aan een cursus of de opdracht tot een cursus te annuleren zonder opgaaf van redenen. Een annulering dient telefonisch of per e-mail te worden bevestigd.

5.2 Indien de deelnemer of de opdrachtgever tijdens een begeleidingstraject de deelname beëindigt, is hij, of degene voor wiens rekening de deelnemer is ingeschreven, het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

5.3 Indien de deelnemer of de opdrachtgever tot deelname van een begeleidingstraject van Leer en Meer de deelname wenst te beëindigen dan is een opzegtermijn van 14 dagen wenselijk, maar niet verplicht.

5.4 Afmeldingen door deelnemer of opdrachtgever bij lezingen en workshops tot 24 uur voor aanvang van de afspraak worden niet in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang worden wel in rekening gebracht.

5.5 Afmeldingen door deelnemer of opdrachtgever worden niet in rekening gebracht als er sprake is van ziekte. Wel dient men minimaal 24 uur voor de geplande tijd de afspraak te annuleren.

Artikel 6. Annulering door Leer en Meer

6.1 Leer en Meer behoudt zich het recht voor een behandeling of sessie te annuleren.

6.2 Indien de deelnamekosten reeds zijn voldaan, zal Leer en Meer het volledig betaalde bedrag per omgaande terugstorten.

Artikel 7. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzing

7.1 Leer en Meer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.

Artikel 8. Overmacht en aansprakelijkheid

8.1 Leer en Meer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2 Indien het voor Leer en Meer door onvoorziene omstandigheden onmogelijk is een cursus of begeleidingstraject te verzorgen zal er gepoogd worden een directe collega als vervanger in te schakelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan houdt Leer en Meer zich het recht voor naar een nader te bepalen datum te verschuiven. In dat geval staat het de deelnemer/opdrachtgever vrij de nieuwe datum zonder kosten te weigeren.

8.3 Leer en Meer is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een begeleidingstraject.

8.4 Leer en Meer is niet aansprakelijk voor enige schade, die de deelnemer/opdrachtgever mocht lijden door of tijdens een begeleidingsmoment.

Artikel 9. Geschillen

9.1 Op iedere overeenkomst tussen Leer en Meer en een deelnemer/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.